„Vizualus menas Alytus 2017”

Spalis – mėnuo, kai gamtoje netrūksta spalvų, bet jų mūsų lietingame gamtovaizdyje niekada nebūna per daug. Tuo įsitikins kiekvienas, užsukęs į Dusetų dailės galeriją, kur rugsėjo 29 d. atidaryta Alytaus profesionalių dailininkų ir fotomenininkų kūrybos darbų retrospektyvinė paroda. Parodos atidarymą pradėjęs galerijos direktorius Alvydas Stauskas pristatė svečius, kurių iš gausaus parodos autorių būrio galėjo atvykti tik du – toli Alytus nuo mūsų! Projekto vadovas, parodų kuratorius, dailininkas Evaldas Grinius pirmiausiai pasidžiaugė, kad alytiškių paroda rengiama vienoje prestižiškiausių regione bei „ArtVilnius‘17“ meno mugėje pripažintoje vienoje geriausių galerijų. Dusetoms tikrai yra kuo didžiuotis, nes Alytus, šeštas pagal dydį Lietuvos miestas, neturi savo dailės galerijos. Tačiau miestas nėra užsnūdęs, ten vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas.
Nuo 2012 m. Alytuje ir už jo ribų VšĮ „EGARTA“ (direktorius E. Grinius) vykdoma vizualaus meno sklaidos ir puoselėjimo projektinė veikla, kurioje aktyviai dalyvauja Alytaus profesionalūs menininkai, tapo išskirtiniu vizualaus meno pristatymo regione reiškiniu. Jau šešti metai Dzūkijos „sostinėje“ rengiamose tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus“ metinėse apžvalginėse parodose, tradiciškai atidaromose metų pabaigoje pagrindinėse miesto parodinėse erdvėse, dalyvauja beveik visi šiuo metu aktyviai kuriantys Alytaus profesionalūs vizualaus meno kūrėjai. Kasmet išleidžiamas išsamus šių parodų katalogas.
Šiais metais pradėta įgyvendinti viena pagrindinių tęstinio kultūros projekto dalių – „Vizualus menas Alytus 2017“. Projekto tikslas – Alytaus profesionalių dailininkų ir fotomenininkų kūrybos puoselėjimas ir sklaida: jų kūrybos pristatymas Lietuvos ir užsienio daugiatūkstantinei dailės, meninės fotografijos mylėtojų auditorijai bei Alytaus miesto, kaip pagrindinio pietų Lietuvos regiono kultūros centro garsinimas. Ret­ros­pek­ty­vi­nė pa­ro­da keliauja po vi­są Lie­tu­vą. Dusetos – devintas miestas šiame ture. Vėliau paroda bus rodoma Utenoje, o baigsis turas dar­bų pri­sta­ty­mu Aly­taus už­sie­nio mies­to par­tne­rio Su­val­kų (Len­ki­ja) mu­ni­ci­pa­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je „Chlodna20“. 2012 – 2017 m. projektas dalinai finansuojamas Alytaus miesto savivaldybės bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos, rėmėjų, VšĮ „EGARTA“ lėšomis.
Parodoje Dusetų dailės galerijoje savo darbus eksponuoja gerai žinomi, kelias vizua­laus me­no sri­tis at­sto­vau­jan­tys Aly­taus pro­fe­sio­na­lūs dai­li­nin­kai: Da­nu­tė Gar­la­vi­čie­nė (ke­ra­mi­ka ir ta­py­ba), Rai­mon­da Mi­liū­tė (ke­ra­mi­ka), Eval­das Gri­nius, And­rius Gri­ga­liū­nas,  Arvydas Švirmickas, Adol­fas Klas­tai­tis, Al­vy­das Pet­ke­vi­čius, Kos­tas Poš­kus, Gintarė Markevičienė (ta­py­ba),Vy­tau­tas Re­mei­ka (akvarelė), Al­gir­das Ju­dic­kas, Jo­li­ta Ja­se­vi­čie­nė (ta­py­bos ko­lia­žai), Rai­mon­das Šim­ke­vi­čius (ins­ta­lia­ci­ja), Ligita Kašelionytė (skulptūrinė kompozicija), Petras Tunaitis (vitražas). Profesionali Alytaus fotografija pristatoma fo­to­me­ni­nin­kų Justinos Abramavičiūtės, Zitos Stankevičienės, Ze­no­no Bul­ga­ko­vo, Faus­to Au­gus­ti­no, Sta­sio Šmi­gels­ko fo­tog­ra­fi­jomis.

Vilija Visockienė
Nuotr. A. Stausko ir autorės